Toimintaympäristö

Tälle sivulle on koottu tietoa mediatoimialasta. Saatavana on myös Balance Consultingin tuottama riippumaton yhtiövertailu.

Toimintaympäristön trendejä


Digitalisoituminen

Digitalisoituminen on megatrendi, joka on muuttanut ja muuttaa viestintäalaa globaalisti ja näkyy vahvasti mediakentässä. Esimerkiksi Suomessa internet on noussut tärkeimmäksi mediaksi ohi television. Myös mainonta, markkinointi ja kaupankäynti tapahtuvat yhä useammin verkossa. Digitalisoituminen on mahdollistanut myös monia muita mediatoimialaan voimakkaasti vaikuttaneita kehityskulkuja, muun muassa sosiaalisen median suosion sekä kansalaisjournalismin nousun.

Myös kuluttajien tapa käyttää mediaa muuttuu voimakkaasti. Arki koetaan yhä kiireisemmäksi, ajan käyttö pirstaloituu ja niin käy myös mediatarpeille. Moni hakee nopeasti ja paikkariippumattomasti sekä yhä useammin mobiililaitteen välityksellä mediasisältöjä arkipäivän joskus vain muutaman minuutin mittaisiin vapaahetkiin. Toisaalta median käytön luonne ja kuluttajan odotukset medialtaan voivat muuttua hetkessä: joskus tarvitaan vain informaatiota, nopeasti ja tehokkaasti, ja seuraavassa hetkessä elämyksellistä, hitaammin kulutettavaa ja ajatuksia herättelevää sisältöä. Median halutaan myös mahdollistavan vuorovaikutuksen, sekä toimittajien ja lukijoiden välillä että lukijoiden kesken.

Median keskeinen rooli kuluttajien elämässä näkyy myös kasvavana kriittisyytenä mediaa kohtaan. Esimerkiksi Suomessa lehdistön itsesäätelyelimelle,  Julkisen Sanan Neuvostolle, osoitettujen kanteluiden lukumäärä on kasvussa. Kuluttajat ovat aiempaa kiinnostuneempia medioiden toiminnasta, esimerkiksi uutistyön prosessien läpinäkyvyydestä, toimitusten päätöksenteon perusteista ja median ympäristövaikutuksista.Muuttuva mainonta

Mainostajan perimmäinen tavoite on säilynyt samana: mainonnan tavoitteena on luoda ja vahvistaa asiakassuhteita ja kasvattaa myyntiä. Mainonnan tavoittavuudella ja tehokkuudella sekä mediaympäristön uskottavuudella on suuri merkitys mediavalinnoissa: mainostajat etsivät aiempaa parempia tapoja kohdentaa viestejään, mitata niiden tuloksellisuutta ja mahdollistaa ostamisen helppous.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttajat suhtautuvat mainonnan eri muodoista myönteisimmin sanomalehtimainontaan ja kielteisimmin suoramainontaan. Digitaaliset mainonnan muodot, kuten verkko- ja mobiilimainonta, tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia muun muassa mainonnan kohdentamiseen ja mittaamiseen. Kuluttajan sijaintiin perustuvan mobiilimainonnan odotetaan lyövän itsensä läpi toden teolla lähitulevaisuudessa.

Verkkokaupan yleistyminen ja arkipäiväistyminen mahdollistaa puolestaan sen, että markkinointiviestintä ja kauppapaikka kohtaavat verkossa. Kuluttaja voi halutessaan siirtyä mainoksen nähdessään suoraan ostoksille.Kiristyvä kilpailu

Media-alan kilpailu on kiristynyt 2000-luvulla radikaalisti ja taistelu sekä kuluttaja- että ilmoittaja-asiakkaista kiihtyy ja kansainvälistyy edelleen.Mainostajille on tullut tarjolle suuri määrä digitaalisia, globaalisti toimivia vaihtoehtoja asiakassuhteen rakentamiseen ja vahvistamiseen. Kotimainen sanomalehti ei ole enää pitkään aikaan kilpaillut mainoseuroista vain toisia kotimaisia medioita vastaan.

Kansainvälisten kilpailijoiden esiinmarssin lisäksi myös mediamainonnan kotimainen kilpailukenttä muuttuu. Verkkomainonta saa jatkuvasti uusia muotoja, ja esimerkiksi alueellista tv-mainontaa markkinoidaan voimakkaasti. Painetun median osalta kehittyvä paino- ja jakeluteknologia mahdollistaa aiempaa monipuolisemmat ja kohdennetummat mediaratkaisut, kuten lehtien alueelliset tai kohderyhmäkohtaiset painokset ja niiden mukaan suunnatun mainonnan. Kustantajat etsivät nyt aktiivisesti myös aivan uusia ansaintamalleja tilaus- ja ilmoitusmyynnin rinnalle.

Myös kuluttaja-asiakkaiden tarjolla olevien mediavaihtoehtojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Samalla mitä moninaisemmat muut aktiviteetit kilpailevat kuluttajien vapaa-ajasta. Moni lukee päivittäiset perusuutisensa internetin välityksellä, usein sosiaalisen median kautta, ystäväverkostonsa suodattamana. Kun perusuutinen luetaan yhä useammin verkosta, painetulta lehdeltä kaivataan taustoittavampaa ja tulkitsevampaa otetta uutisiin. Monikanavaisessa maailmassa myös lehtien tilaustavat monipuolistuvat vastaamaan kuluttajien muuttuvia tarpeita. Tällä hetkellä kysyntää on esimerkiksi yhdistelmälle, jossa kuluttaja tilaa käyttöönsä mobiililaitteella luettavan näköislehden arkipäiviksi ja painetun sanomalehden viikonlopuksi.