Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Oman pääoman tuotto, % (ROE)Tilikauden tulosx 100
Oma pääoma + määrysvallattomien omistajien osuus
(keskimäärin vuoden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulutx 100
Taseen loppusumma - korottomat velat
(keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste, %Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuusx 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
LiikevoittoTulos ennen veroja ja rahoituseriä
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriäTulos ennen veroja ja rahoituseriä ilman kertaluonteisia eriä
KäyttökateLiikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriäLiikevoitto ilman poistoja, arvonalentumisia ja
kertaluonteisia eriä
Laimentamaton osakekohtainen tulos, €Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden
lukumäärä
Laimennettu oikaistu osakekohtainen tulos, €Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta
Laimennettu keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä
Nettovelkaantumisaste (gearing), %Korolliset velat - rahat ja pankkisaamisetx 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Nettorahoituskulut, %Rahoitustuotot ja -kulutx 100
Liikevaihto
Osinko / osake, €Yhtiökokouksen vahvistama osinko osaketta kohden.
Viimeisen vuoden osalta hallituksen ehdotus
yhtiökokoukselle osingon määrästä.
Osinko / tulos ,%Osinko/ osakex 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta / osake
Efektiivinen osinkotuotto, %Osakeantioikaistu osinko / osakex 100
Osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku)Osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta / osake
Oma pääoma / osake, €Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Laimentamaton osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä tilikauden lopussa
Osakekannan markkina-arvo, €Osakkeiden lukumäärä x pörssikurssi tilikauden lopussa
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdostaVerkkoliiketoiminnan liikevaihtox 100
Liikevaihto