Alma_canvas (26)_1500x400

Kestävää kasvua yrityksille, ihmisille ja yhteiskunnalle

Kestävä Alma Media

Kestävä media tarkoittaa sekä oman toimintamme vastuullisuutta että vastuullisuuden liittämistä kiinteäksi osaksi liiketoimintaa.

Yritysvastuu Alma Mediassa

Yritysvastuulla tarkoitetaan yrityksen vastuuta toimintansa aiheuttamista vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja sidosryhmiin. Mediatoimialalla yritysvastuulla on ominaispiirteitä, joita perinteiset vastuullisuuden määritelmät eivät riitä kuvaamaan. Kaikelle yritystoiminnalle tyypillisten taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten lisäksi mediayritysten toiminnalla on vaikeasti mitattavia, mutta merkittäviä suoria ja epäsuoria yhteiskunnallisia ja kulttuurisia vaikutuksia.

Alma Median sidosryhmätutkimuksen mukaan luotettavuus, erityisesti luotettavien mediasisältöjen tarjoaminen, ja ympäristövastuu ovat media-alan vastuullisuuden kaksi tärkeintä elementtiä. Muita tärkeitä vastuita ovat muun muassa journalistinen riippumattomuus, vastuu henkilöstöstä ja sananvapauden edistäminen. Alma Median yritysvastuun erityispiirteeksi nousi tutkimuksessa paikallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja edistäminen. Alma Mediaan kohdistuvat voimakkaimmat sidosryhmäodotukset koskevat ympäristöasioita.

Kestävä media -yritysvastuuohjelma

Alma Median yritysvastuu on koottu Kestävä media -ohjelmaksi. Kestävä media tarkoittaa sekä oman toimintamme vastuullisuutta että vastuullisuuden liittämistä kiinteäksi osaksi liiketoimintaa. Vastuullisuus ei ole ristiriidassa kannattavan liiketoiminnan kanssa. Taloudellisesti kestävä media edellyttää myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää mediaa – ja päinvastoin. Mediakulutuksen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaativat mediasektorilta uudistumista. Kestävä media, joka vaalii perinteisiä journalistisia arvoja, mutta integroi aiempaa laajemmin myös yritysvastuun kaikkeen toimintaan, on osa Alma Median vastausta näihin haasteisiin. 

Yritysvastuustrategia

Kun vastuullisuudesta tulee yhä tiiviimpi osa Alma Median jokapäiväistä toimintaa, se tuo vähitellen myös uusia näkökulmia yhtiön liiketoimintaan. Vetovastuu Kestävä media -yritysvastuuohjelmasta on konserniviestinnällä, mutta ohjelman eteneminen perustuu pitkälti kaikkien almamedialaisten jokapäiväisiin tekoihin ja eri yksiköiden ja toimintojen kehittymiseen.

Kestävä media -yritysvastuuohjelma jakautuu osa-alueisiin:

 • Avoimen yritysviestinnän kehittäminen
 • Vastuullinen vaikuttaminen
 • Ympäristövastuun kehittäminen
 • Vastuullisuus integroiduksi osaksi tuote- ja palvelukehitystä
 • Vastuullisuus tiiviisti almamedialaisten arkipäivään

Avoimen yritysviestinnän kehittäminen

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat kestävän median lähtökohdat. Vastuullisuusviestinnän osalta lähivuosina painottuu niin sanottu integroitu eli yritysvastuuraportoinnin ja perinteisen taloudellisen raportoinnin yhdistävä vuosiraportointi. Raportoinnin kehitykseen vaikuttaminen erilaisissa työryhmissä ja osallistuminen Finnish Business & Societyn (FIBS)- yritysvastuuverkoston toimintaan, ovat keskeinen osa läpinäkyvän viestinnän kehittämistä. Lisäksi viestintää viedään keskustelevampaan ja osallistavampaan suuntaan esimerkiksi uudenlaisen sidosryhmäjulkaisun myötä. Kolmas, erittäin tärkeä viestinnällinen tavoite on Alma Median vuonna 2011 teettämän ympäristötutkimuksen tulosten viestintä laajasti sekä Suomessa että ulkomailla. Aktiivisella viestinnällä Alma Media haluaa herättää keskustelua ekologisesti ja sisällöllisesti kestävästä mediasta osana ihmisten arkea sekä median roolista kestävässä yhteiskunnassa.

Vastuullinen vaikuttaminen

Alma Median vastuullisen vaikuttamisen tavoitteena on näyttää suuntaa vastuullisuudessa niin media-alalla kuin yhteiskunnallisen osallistumisen saralla. Esimerkkejä ovat muun muassa yhteistyö Media CSR Forumin kanssa ja Vastuullinen kesäduuni -kampanja. Lisäksi SRI-sijoittajasuhteita ja -viestintää (Socially Responsible Investment eli vastuullinen sijoittaminen) kehitetään aktiivisesti muun muassa tekemällä yhteistyötä SRI-sijoittajien eurooppalaisen kattojärjestön Eurosifin kanssa sekä osallistumalla vuosittain CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) -ilmastoaloitteeseen.

Ympäristövastuun kehittäminen

Ympäristöasiat ovat yksi Alma Median Kestävä media -yritysvastuuohjelman painopisteistä. Alma Median ympäristövastuun keskiössä on kolme periaatetta: tehokas toiminta, vastuullinen tuotantoketju ja ympäristötietoisuuden lisääminen. Näiden periaatteiden avulla pyritään ennalta ehkäisemään ja minimoimaan negatiiviset ympäristövaikutukset. Alma Median yritysvastuuverkostoon kuuluvat ympäristöasioiden avainhenkilöt, kuten paino- ja jakeluyhtiö Alma Manun laatu- ja ympäristöpäällikkö, kehittävät periaatteita ja panevat ympäristötoimenpiteitä käytäntöön muun muassa kiinteistöissä ja painoissa.

Alma Median ja sen yksiköiden toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät paino- ja jakelutoimintaan, kiinteistöihin ja matkustamiseen. Alma Median uuden Helsingin toimitalon  ja Tampereella keväällä 2013 toimintansa aloittaneen uuden sanomalehtipainon suunnittelussa on alusta asti pyritty huomioimaan niiden rakentamisen ja käytön ympäristövaikutukset ja molemmille kiinteistöille myönnettiin LEED-ympäristösertifikaatit.

Tuote- ja palvelukehityksen integroitu osa

Liiketoiminnassa vastuullisuutta kehitetään esimerkiksi lisäämällä journalismin läpinäkyvyyttä ja lukijoiden mahdollisuuksia osallistua juttujen ideointiin ja niiden taustoista keskustelemiseen sekä päivittämällä journalismia ohjaavia eettisiä periaatteita ja prosesseja. Myös mediataitoprojektit kuuluvat Kestävä media -ohjelman tavoitteisiin. Mediamyynnin osalta ohjelma muun muassa tukee asiakkaiden yritysvastuuta viestimällä heille Alma Median medioiden ympäristövaikutuksista. Tulevaisuuden kehityskohteena on yritysvastuun integroiminen uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, mihin Alma Median digitaalisuutta painottava strategia luo hyvät edellytykset. Kolmantena painopistealueena ovat hankinnat, joissa tavoitteena on erityisesti ICT-hankintaketjun vastuullisuuden kartoittaminen ja kehittäminen.

Vastuullisuus almamedialaisten arkipäivään

Yritysvastuu ei ole erillinen toiminto, vaan näkökulma Alma Median kaikkeen toimintaan. Kestävä media -ohjelman ytimessä on vastuullisuus almamedialaisten arjessa. Esimerkkejä ovat Alma Median eettisen ohjeistuksen (pdf) tunteminen ja sen mukaan toimiminen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja työympäristön ekologisuuteen liittyvät hankkeet. Myös vapaaehtoistyömahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstölle koetaan tärkeäksi ja mielekkääksi osaksi yritysvastuuta.

Yritysvastuun johtaminen

Kestävä media -näkökulman suuntaviivat linjaa konsernin johto ja tarvittaessa hallitus osana konsernin muuta strategista suunnittelua. Toiminnan ydin on konsernin eri yksiköt kattavassa yritysvastuuverkostossa. Verkoston toimintaa koordinoi Alma Median yritysvastuupäällikkö. Verkoston tehtävänä on helpottaa tiedonkulkua konserni- ja yksikkötasoisten vastuullisuusasioiden osalta. Lisäksi verkosto kehittää kunkin yksikön ja ketjun vastuullisuutta yhteisten suuntaviivojen mukaisesti.

Eettinen ohjeistus

Konsernin toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet on koottu eettiseksi ohjeistukseksi (pdf), joka sisältää keskeisimmät vastuullisen johtamisen linjaukset ja periaatteet. Ohje on linjassa YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen kanssa.

Keskeiset järjestöjäsenyydet

Alma Media on FiBS yritysvastuuverkoston (Finnish Business and Society) jäsen. FiBS edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista yritystoimintaa Suomessa. Alma Media on myös ollut mukana perustamassa Media CSR Forum -verkostoa. Vuodesta 2011 Alma Media on kuulunut YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajiin.

Lisäksi Alma Media on jäsenenä muun muassa Sanomalehtien liitossa, Viestinnän Keskusliitossa sekä IAB Finlandissa. Toimialajärjestöjen kautta yhtiö pyrkii aktiivisesti kehittämään toimialaa ja sen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa. Näiden foorumeiden lisäksi almamedialaisia on mukana erilaisissa luottamustehtävissä esimerkiksi ministeriöiden, virastojen ja elinkeinoelämän asiantuntijatyöryhmissä. Yhtiö on myös Viestinnän keskusliiton jäsenenä mukana Shape- ja Next Media -tutkimushankkeissa.

Yritysvastuuraportointi

Alma Median liiketoiminta perustuu yhteiskunnallisesti vastuulliseen missioon: yksilön vapauden ja hyvinvoinnin puolesta toimimiseen. Alma Median yritysvastuuraportointi kertoo konsernin liiketoiminnasta tämän mission näkökulmasta tarjoten vuosittain laadullista ja määrällistä tietoa siitä, mitä yritysvastuu, eli Kestävä media -ohjelma Alma Mediassa tarkoittaa.

Viimeisimpään digitaaliseen vuosikatsaukseen on integroitu Global Reporting Initiative -organisaation G4-ohjeistuksesta sovellettu yritysvastuuraportointi. Vuosikatsaus on luettavissa osoitteessa http://vuosikatsaus2015.almamedia.fi/sijoittajille/vuosikatsaus/vuosikatsaus-2015/vastuullisuus/kestava-media/

Tutustu myös aiempiin yritysvastuuraportteihin.

Yritysvastuuraportit

Kestävän kehityksen uhat ja mahdollisuudet

Kestävän kehityksen mahdollisuuksien ja uhkien arvioiminen on keskeinen osa Alma Median riskienhallintaa ja ennen kaikkea yritysvastuustrategian kehittämistä. Aktiivinen vuorovaikutus konsernin eri sidosryhmien kanssa antaa vahvan pohjan uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen. Kestävän kehityksen uhkia ja mahdollisuuksia arvioidaan perinteistä riskienhallintaa pidemmällä aikavälillä, mikä mahdollistaa taloudellisesti kestävän ja ajassa elävän median kehittämisen myös pitkälle tulevaisuuteen.

Alma Media on kestävä kehityksen uhkien ja mahdollisuuksien analysoinnissa tehnyt yhteistyötä Euroopan SRI-sijoittamisen kattojärjestö Eurosifin kanssa. Vuonna 2012 Eurosif julkaisi nimenomaan media-alan riskejä ja mahdollisuuksia kartoittavan tutkimuksen (Media Sector Report 2012), jossa Alma Media oli mukana tapausesimerkkinä onnistuneesta kestävän kehityksen huomioinnistaan.

Konsernin kestävän kehityksen analysointityö on saanut myös kansainvälistä tunnustusta. Alma Media sijoittui vuonna 2015 parhaaksi mediayhtiöksi Pohjoismaissa CDP (entinen Carbon Disclosure Project) -selvityksessä. CDP:n laajaan ympäristö- ja ilmastonmuutosselvitykseen osallistui yli 5500 yritystä, jotka kyselyssä analysoivat ilmastonmuutoksen niille tuomia riskejä ja mahdollisuuksia sekä raportoivat mm. hiilidioksidipäästönsä. Noin 820 institutionaalista sijoittajaa ympäri maailman hyödyntää CDP:n tuloksia sijoituspäätöksissään. Sijoittajat pitävät hyviä tuloksia osoituksena yritysten ilmastoasioiden hyvästä hallinnasta.

Kestävän kehityksen mahdollisuudet

 • Journalismi: Läpinäkyvän, luotettavan ja vuorovaikutteisen journalismin kääntäminen kilpailueduksi
  • Ns. vastuullisten kuluttajien ja heitä tavoittelevien media-asiakkaiden tavoittaminen
 • Uusien yleisöjen ja käyttäjäryhmien tavoittaminen monikanavaisuudella ja monimuotoisilla sisällöillä
 • Kestävyyden ja läpinäkyvyyden maine-edut ja niistä seuraava luottamus
 • Ympäristö: Luotettavan tutkimustiedon välittäminen todellisuuteen pohjautuvien ympäristömielikuvien luomiseksi
 • Luottamuksen rakentaminen nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa kestävän kehityksen teeman ympärille
  • Mahdollisuudet löytää yhteisiä projekteja ja liiketoimintaideoita

Kestävä Media? Katso video

fact31

Kestävä Alma Media

  Banneri_370_370_FI

  Lue lisää Alma Median vastuullisuudesta:

  Yhteisöt

  Ympäristö

  Ajatusjälki

  Henkilöstö

  Liiketoiminta